Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie KONKRET PLUS Leszek Ozioro

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firma: KONKRET PLUS Leszek Ozioro

Kod: 25-619, Miejscowość: Kielce

Ulica: Tytusa Chałubińskiego 44

Telefon: +48 41 344 30 51 E-mail: rodo@konkretplus.pl

Informuję, iż:

Pełnomocnikiem Ochrony Danych w firmie: KONKRET PLUS Leszek Ozioro, jest Pan: Krzysztof Krupa

Telefon kontaktowy: +48 41 344 30 51

E-mail kontaktowy: rodo@konkretplus.pl

Miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy KONKRET PLUS Leszek Ozioro

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

      1.  
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
  • Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;
  • Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.